Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej ?3majmy się razem? zostało utworzone w dniu 28 marca 2008 r. i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306262.

Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieoznaczony, jest zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, zawiązanym w celu niesienia pomocy osobom chorującym od dzieciństwa i wczesnej młodości na zapalne choroby tkanki łącznej oraz ich rodzinom.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia sporządzone jest za drugi rok działalności Stowarzyszenia i obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku.

Organami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia oraz Zarząd i Komisja Rewizyjna.

W roku 2009, podobnie jak w roku poprzednim, w Zarządzie Stowarzyszenia zasiadali: pani Agnieszka Borkowska na stanowisku Prezesa Zarządu oraz pani Katarzyna Sokół, pani Elżbieta Grapsztunowicz, pani Aneta Musiałek, pani Monika Fuchs.

W roku 2009, podobnie jak w roku poprzednim, w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zasiadali: pani Elżbieta Jaskulska, pani Małgorzata Krysińska, pani Inga Linder-Kopiecka na stanowisku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W roku obrotowym 2009 Stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

1)     o darowiznę pieniężną z Schering-Plough Polska;
2)     3 aneksy z Roche Polska Sp. z o. o. do umowy z dnia 01.10.2008;
3)     z PTK Centertel Sp. z o. o. o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
4)     z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o. o. o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
5)     z PUHIT Spółka Akcyjna na wynajem pomieszczenia biurowego;
6)     użyczenia sprzętu biurowego z Polskim Stowarzyszeniem Edukacji Prawnej.

W roku obrotowym 2009 Stowarzyszenie brało udział w następujących działaniach:

1)     2 dwudniowe warsztaty organizowane przez Wyeth Sp. z o. o. dla liderów stowarzyszeń skupiających chorych reumatycznie (13-15 III 2009, 18-20 IX 2009);
2)     organizacja, przy wsparciu Roche Polska Sp. z o. o., jednodniowych warsztatów dla chorych reumatycznie z zakresu medycyny spersonalizowanej oraz strategii planowania w działalności organizacji pozarządowych (28 III 2009);
3)     współorganizacja, wspólnie z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Reumatyków REF, przy wsparciu Roche Polska Sp. z o. o., akcji edukacyjnej ?Głos w sprawie RZS? na terenie Sejmu;
4)     udział w dwudniowej międzynarodowej konferencji ?Improving patient care by sharing skills and expertise” (10-11 III 2009);
5)     współpraca przy organizacji Zlotu Młodych Chorych Reumatycznie (4-6.09.2009);
6)     konferencja I Krajowe Spotkania Reumatologiczne w Łodzi (uczestnictwo bierne).

Dodatkowo w roku obrotowym 2009:

1)     zmieniono logo Stowarzyszenia;
2)     wprowadzono zmiany w Statucie Stowarzyszenia;
3)     powstał nowy, profesjonalny portal Stowarzyszenia;
4)     przyjęto 20 nowych członków;
5)     wynajęto lokal i utworzono biuro Stowarzyszenia, co wiązało się ze zmianą adresu do korespondencji Organizacji;
6)     utworzono dyżury stowarzyszeniowe na komunikatorze gadu-gadu;
7)     utworzono konto Stowarzyszenia na portalu allegro.pl;
8)     utworzono konto Stowarzyszenia na portalu nasza-klasa.pl;
9)     nastąpił rozwój współpracy z innymi organizacjami na terenie Polski wspierającymi chorych reumatycznie;
10)  kontynuowano przygotowania do współpracy międzynarodowej poprzez wytypowanie jednej osoby z Zarządu do uczestnictwa w kursie języka angielskiego;
11)  zorganizowano kilka lokalnych spotkań w Warszawie dla młodych chorych reumatycznie;
12)  poczyniono przygotowania do otrzymania przez Stowarzyszenie statusu OPP;
13)  podpisano wspólnie z firmą Wyeth Sp. z o. o. list intencyjny dotyczący współpracy;
14)  wdrażano pierwsze działania fundraisingowe.