STATUT
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODYCH
Z ZAPALNYMI CHOROBAMI TKANKI ŁĄCZNEJ
?3MAJMY SIĘ RAZEM?

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej ?3majmy się razem? w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.
§2.
1. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwami skróconymi:
a) OSM z ZChTŁ ?3majmy się razem?,
b) Stowarzyszenie ?3majmy się razem?
c) Stowarzyszenie Młodych ?3majmy się razem?
d) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych „3majmy się razem”
2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą Polish
Association of Young with Rheumatic Diseases (PAYRD).
§3.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, zawiązanym w celu niesienia pomocy osobom chorującym od dzieciństwa i wczesnej młodości na zapalne choroby tkanki łącznej oraz ich rodzinom.
§4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa, terenem działania zaś jest Rzeczpospolita Polska.
§5.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§6.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§7.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
§8.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród członków Stowarzyszenia.
§9.
Stowarzyszenie ma prawo do powoływania Oddziałów terenowych na zasadach przewidzianych w dalszej części Statutu.
§10.
1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci z nazwą i adresem oraz pieczęci z logo i nazwą Stowarzyszenia.
2. Oddziały mają prawo do używania pieczęci takich samych jak Zarząd Główny, za jego zgodą.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA CELE STOWARZYSZENIA
§11.
Celem Stowarzyszenia jest:
a) zbudowanie pomiędzy członkami Stowarzyszenia sieci wymiany doświadczeń i wsparcia, wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z zapalnymi chorobami tkanki łącznej,
b) integracja społeczna chorych na zapalne choroby tkanki łącznej,
c) wspólne pokonywanie barier w dostępie do nauki,
d) działalność profilaktyczna i usprawniająca,
e) poprawa dostępu do: zabiegów, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych, niezbędnego sprzętu ortopedycznego,
f) podnoszenie poziomu wiedzy o zapalnych chorobach tkanki łącznej wśród samych chorych, ich rodziców, rodzeństwa i w szerszym środowisku chorego oraz w środowisku społecznym,
g) ułatwienie przechodzenia po uzyskaniu pełnoletności od lecznictwa pediatrycznego do lecznictwa specjalistycznego dla dorosłych,
h) pomoc w uzyskaniu informacji o regulacjach prawnych dotyczących osób chorych i niepełnosprawnych,
i) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych przewlekle,
j) organizowanie czasu wolnego dzieciom, młodzieży, dorosłym,
k) prowadzenie działań edukacyjnych.

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW i FORMY DZIAŁANIA
§12.
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) pokonywanie ograniczeń formalnych i zwyczajowych stojących na drodze chorego do
właściwego leczenia, rehabilitacji, edukacji, podejmowania i wykonywania pracy zawodowej,
b) wsparcie psychologiczne,
c) organizację miejsc pracy (również chronionej),
d) rozwój zainteresowań i talentów wśród młodych chorych z zapalnymi chorobami tkanki
łącznej,
e) pomoc chorym na zapalne choroby tkanki łącznej w angażowanie się w życie
społeczno-kulturalne,
f) utworzenie bazy informacji o miejscach turystycznych przyjaznych dla osób z zapalnymi
chorobami tkanki łącznej,
g) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych na zapalne choroby tkanki łącznej,
h) tworzenie lub pomoc w tworzeniu placówek rehabilitacyjnych i oświatowowychowawczych
dla osób z zapalnymi chorobami tkanki łącznej
i) współpracę z instytucjami, organizacjami, środowiskami, grupami społecznymi i
osobami fizycznymi reprezentującymi społeczeństwa całego świata o podobnych celach co
Stowarzyszenie,
j) działania-interwencje w interesie członków Stowarzyszenia,
k) prowadzenie działalności informacyjnej i informacyjno-wydawniczej o możliwościach
pomocy oraz o zapalnych chorobach tkanki łącznej i samych chorych,
l) organizację kursów specjalistycznych, szkoleń,
m) współpracę z samorządami lokalnymi w zakresie realizacji celów statutowych,
n) inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących osób
niepełnosprawnych.

Rozdział III
CZŁONKOWIE ? ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§13.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
§14.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec nawet nie mający zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych,
b) akceptuje i przestrzega zasady niniejszego Statutu,
c) podpisze deklarację członkowską o przystąpieniu do Stowarzyszenia,
d) opłaci składki członkowskie.
2. Członkiem zwyczajnym może być małoletni w wieku do lat 16 za zgodą przedstawicieli ustawowych, na zasadach określonych w §14 ust.1 pkt. b-d bez prawa udziału w
głosowaniu na Walnych Zebraniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
3. Członkiem zwyczajnym może być małoletni w wieku od 16 do 18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, na zasadach określonych w §14 ust.1 pkt. b-d oraz może korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego na zasadach określonych w art.3 ust.2 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
4. Członka zwyczajnego przyjmuje się na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków (osobiście lub poprzez pełnomocnika),
b) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
c) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia (np. kursy, szkolenia),
d) korzystania ze sprzętu, urządzeń technicznych, sprzętu rehabilitacyjnego stawianych do dyspozycji członków na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
e) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
f) zgłaszania wniosków co do działalności i funkcjonowania Stowarzyszenia,
g) posiadania legitymacji Stowarzyszenia i używania emblematów, odznak Stowarzyszenia,
h) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
6. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brać udział w działalności Stowarzyszenia i czynnie realizować jego cele,
b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
c) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) przyczyniać się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
e) regularnie opłacać składki.

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
§15.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca ustaloną w formie i rodzaju z Zarządem Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną służącą realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Po przedłożeniu Zarządowi Stowarzyszenia przez kandydata oświadczenia woli w formie pisemnej deklaracji, Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje kandydata stosowną uchwałą na członka wspierającego. Uchwałę podejmuje się zwykłą większością głosów.
3. Członek wspierający-osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
4. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

CZŁONKOWIE HONOROWI
§16.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 15 członków Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem korzystania z czynnego prawa wyborczego.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
5. Członkowie honorowi mają obowiązek:
a) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
b) przyczyniać się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

UTRATA CZŁONKOSTWA
§17.
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia ,
b) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu:
1) łamania postanowień Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
2) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres nie krótszy niż 3 lata,
3) nieopłaceniu kolejnej składki w okresie 3 miesięcy po zakończeniu ważności poprzedniej składki,
4) niewywiązywania się z pisemnej deklaracji, o której mowa w § 15 ust. 2,
5) niemoralnego zachowanie członka.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka-osoby fizycznej,
e) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek pisemnego zawiadomienia zainteresowanego o uchwale o wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie to powinno być złożone na ręce Zarządu Stowarzyszenia w terminie do 14 dnia od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o utracie członkostwa. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie Członków w najbliższym możliwym terminie. Do czasu decyzji Walnego Zgromadzenia prawa członka są zawieszone. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§18.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, przy czym członkowie mogą być wybierani do tych władz na maksymalnie 4 kadencje.
3. Jeśli odpowiednia liczba kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów w pierwszym głosowaniu, ustanawia się kolejne głosowanie nad kandydatami, którzy nie uzyskali bezwzględnej większości głosów. W kolejnym głosowaniu możliwe jest oddanie głosu wyłącznie ?za? lub ?przeciw? w stosunku do każdego kandydata.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
§19.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym ? członkowie zwyczajni i honorowi,
b) z głosem doradczym ? członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia:
a) jako sprawozdawcze – raz do roku,
b) jako sprawozdawczo – wyborcze raz na dwa lata.
Termin, miejsce i proponowany porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd Stowarzyszenia podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania (w każdy możliwy potwierdzony sposób). Za „potwierdzony sposób” uznaje się list wysłany pod adres podany w deklaracji członkowskiej oraz wysłanie e-maila pod adres e-mail podany w deklaracji członkowskiej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w trakcie roku w terminach innych niż określone w ust.3. Wówczas jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia:
a) z jego inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną w sytuacji, gdy Zarząd Stowarzyszenia pomimo wniosków nie zwoła Zgromadzenia.
6. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd Stowarzyszenia podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania (w każdy możliwy potwierdzony sposób), nie później jednak niż 1 miesiąc od:
a) uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
b) otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia żądania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
c) otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia wniosku stosownej liczby członków w tej kwestii.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian Statutu,
c) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
d) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, z wyłączeniem władz Oddziałów to jest ich Zarządów,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
f) udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
g) uchwalanie budżetu,
h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) proponowanie i wprowadzanie zmian w regulaminie Zarządu Stowarzyszenia,
l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
n) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
o) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
9. Dla ważności uchwały w sprawie:
a) zmiany Statutu,
b) odwołania Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
c) odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia ,
d) odwołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ,
e) rozwiązania Stowarzyszenia
wymagane jest jej podjęcie przy większości kwalifikowanej ? głosów ?za? przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg
obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
10. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos (w razie równości liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia).
11. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia-może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§20.
1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz na zasadach §28 ust. 6.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-6 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd konstytuuje się wybierając spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika. Jedna osoba może pełnić 2 funkcje. Szczegółowe zasady działania i organizacji Zarządu uchwala regulamin działania Zarządu.
3. W przypadku pierwszego składu Zarządu Stowarzyszenia jego powołanie powierza się Zebraniu Założycielskiemu.
4. W czasie trwania kadencji możliwe jest odwołanie Zarządu Stowarzyszenia w całości lub poszczególnych jego członków w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na cztery miesiące. Posiedzenia te zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia z
wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z §21 ust.5 pkt. e) posiedzenie Zarządu zwoływane jest na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
6. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos (w razie równości liczby głosów decyduje głos Prezesa).
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności conajmniej połowy członków Zarządu. Uchwały ustanawiane są na drodze głosowania tajnego. Na wniosek jednego członka Zarządu głosowanie może być jawne pod warunkiem, że wszyscy członkowie biorący udział w posiedzeniu Zarządu wyrażą na to zgodę.
8. Brak uzyskania absolutorium skutkuje niemożnością kandydowania w kolejnej kadencji
(2 lata) do władz Stowarzyszenia: Zarządu Stowarzyszenia, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej.
9. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
d) sporządzanie planów pracy i budżetu,
e) powoływanie dla realizacji konkretnych zadań komisji i sekcji, ich rozwiązywanie i nadzorowanie ich działalności,
f) uchwalanie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia i wprowadzania zmian w jego zapisach.
g) zatwierdzanie regulaminów dla komisji i sekcji Stowarzyszenia,
h) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami zgodnie z przyjętą polityką gospodarczą i finansową Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, w ramach zwykłego Zarządu,
j) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania wzorów odznak, pieczęci i ich używania,
k) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, a w szczególnych przypadkach zwoływanie także Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału,
l) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków,
m) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
n) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów,
o) zatwierdzanie regulaminów działania Oddziałów, w tym wzorcowych regulaminów działania ich Zarządów,
p) sprawowanie ogólnego nadzoru nad Oddziałami terenowymi,
q) podejmowanie uchwały o przynależności Stowarzyszenia do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA
§21.
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3-4 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym. Członkowie Komisji pełnią w niej następujące funkcje: Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz. Szczegółowe zasady działania i organizacji Komisji uchwala regulamin działania Komisji.
3. Każdemu członkowi Komisji przysługuje jeden głos (w razie równości liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego).
4. W przypadku pierwszego składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia jej powołanie powierza się Zebraniu Założycielskiemu.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia pod kątem zgodności jego działania ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
c) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
e) prawo zwołania zebrania Zarządu Stowarzyszenia,
f) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
g) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
h) uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej i wprowadzanie zmian w jego zapisach.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
8. W czasie trwania kadencji możliwe jest odwołanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w całości lub poszczególnych jej członków w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków Komisji. Uchwały ustanawiane są na drodze głosowania tajnego. Na
wniosek jednego członka Komisji głosowanie może być jawne pod warunkiem, że wszyscy członkowie biorący udział w posiedzeniu Komisji wyrażą na to zgodę.

UZUPEŁNIANIE SKŁADU WŁADZ
§22.
1. W razie ustąpienia członka władz wykonawczych Stowarzyszenia, jego śmierci, długotrwałej choroby lub pogorszenia się stanu zdrowia oraz w przypadku innej losowej przyczyny uniemożliwiającej mu pełnienie dalej jego funkcji w czasie trwania kadencji, władze te powołują na jego miejsce osobę, która w wyborach do tych władz uzyskała kolejną liczbę głosów.
2. W przypadku złożenia odmowy przez wszystkich pozostałych kandydatów na członków Zarządu, władzom tym przysługuje prawo wyboru nowego członka bez potrzeby zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków. Wyboru dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, bezwzględną większością głosów.
3. Liczba tak powołanych lub wybranych członków organu władzy nie może przekroczyć ? jego ogólnej liczby członków.

Rozdział V
ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA
§23.
1. Członkowie Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 3 mogą założyć Oddział. Oddział może powstać w innej miejscowości aniżeli siedziba Stowarzyszenia.
2. Oddziały powstają za zgodą Zarządu Stowarzyszenia.

WŁADZE ODDZIAŁU
§24.
1. Władzami w Oddziale są:
a) Walne Zgromadzenie Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
2. Najwyższą władzą w Oddziale jest Walne Zgromadzeniu Oddziału.
3. Pracą Oddziału kieruje Zarząd Oddziału, wybrany na Walnym Zgromadzeniu Oddziału.
4. Rolę Komisji Rewizyjnej Oddziału pełni Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
5. W odniesieniu do władz Oddziału postanowienia i przepisy Statutu §18 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

WALNE ZGROMADZENIE ODDZIAŁU
§25.
1. Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje się na takich samych zasadach jak Walne Zgromadzenie Członków (postanowienia i przepisy Statutu dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków: § 19 ust.1-7 i ust. 10-11 stosuje się odpowiednio). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału może zostać zwołane również na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

a) wybór władz Oddziału (Prezesa i Zarządu),

b) przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału,
c) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu Oddziału,
d) uchwalanie programów działalności Oddziału, wytyczanie kierunków oraz określanie zadań i form działalności Oddziału,
e) określanie potrzeb finansowych Oddziału,
f) podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez członków Oddziału,

ZARZĄD ODDZIAŁU
§26.
1. Zarząd Oddziału składa się z 3 członków w tym Prezesa wybieranego przez Walne Zgromadzenie Oddziału w głosowaniu tajnym. Na swym pierwszym
posiedzeniu Zarząd Oddziału konstytuuje się wybierając spośród siebie Wiceprezesa oraz Skarbnika. Jeden członek Zarządu Oddziału może pełnić 2 funkcje. Szczegółowe zasady działania i organizacji Zarządu uchwala regulamin działania Zarządu Oddziału.
2. Każdemu członkowi Zarządu Oddziału przysługuje jeden głos (w razie równości liczby głosów decyduje głos Prezesa Oddziału).
3. Tryb i sposób działania Zarządu Oddziału określa wzorcowy regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. W odniesieniu do Zarządu Oddziału postanowienia i przepisy Statutu § 20 ust.4 i
5 stosuje się odpowiednio.
5. Do kompetencji Zarządu Oddziału należą:
a) kierowanie bieżącą działalnością Oddziału,
b) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
c) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Oddziału,
d) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Oddziału,
6. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu Oddziału w trakcie trwania dwuletniej kadencji przepisy §22 o uzupełnieniu składu władz – stosuje się odpowiednio.
7. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału. Uchwały ustanawiane są na drodze głosowania tajnego. Na wniosek jednego członka Zarządu Oddziału głosowanie może być jawne pod warunkiem, że wszyscy członkowie biorący udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału wyrażą na to zgodę.
8. Brak uzyskania absolutorium skutkuje niemożnością kandydowania w kolejnej kadencji
(2 lata) do władz Stowarzyszenia: Zarządu Stowarzyszenia, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§27.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa oraz fundusze tj. aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi: ze składek członkowskich, dochodów z działalności własnej, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, darowizn, spadków, zapisów, dotacji i ofiarności publicznej.
3. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
6. Dla reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, do zawierania umów, dla udzielania pełnomocnictw i zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia lub Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia albo 2 innych osób upoważnionych przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VII
LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA, POSTANOWIENIA KOŃCOWE
LIKWIDACJA
§28.
1. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia likwidatorami są Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, o ile uchwała ta nie stanowi inaczej.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, dla jej ważności wymagane jest jej podjęcie przy większości kwalifikowanej ? głosów ?za? przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia ostatnie Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§29.
1. Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
2. Kadencja władz wybranych na Zebraniu Założycielskim trwa 4 lata.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
4. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia przez Sąd Rejestrowy.
Warszawa, dnia 4 XII 2010 roku.