Warszawa, dnia 8 czerwca 2017 roku

Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000306262, REGON 141475165, NIP 5222893219

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI PRAWNEJ Z ZAKRESU PRAW PACJENTA PRO BONO
NUMER POSTĘPOWANIA 1

Opublikowane w dniu 8 czerwca 2017 na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.3majmysierazem.pl

Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem” z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w zakresie usługi polegającej na świadczeniu nieodpłatnych usług obsługi prawnej z zakresu praw pacjenta na rzecz Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem” z siedzibą w Warszawie.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem” z siedzibą w Warszawie
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa
tel. 502 387 971
e-mail kontakt@3majmysierazem.pl

II. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest organizowane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Szczegółowe zasady i tryb udzielenia zamówienia określa niniejsze zapytanie ofertowe.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest nieodpłatna usługa, polegająca na świadczeniu usług prawnych z zakresu prawa pacjenta na rzecz osób społecznie wykluczonych będących członkami Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem” przez czas nieoznaczony.
Zakres usług obejmować będzie świadczenie usług pomocy prawnej związanych z ochroną praw pacjenta osób społecznie wykluczonych będących członkami lub podopiecznymi Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem” z zakresu statutowej działalności stowarzyszenia, w tym w szczególności:
1) Doradztwo i konsultacje;
2) Sporządzanie pisemnych opinii prawnych;
3) Uczestnictwo w spotkaniach i negocjacjach z Ministrem Zdrowia, Rzecznikiem Praw Pacjenta, podmiotami leczniczymi oraz innymi podmiotami, organizacjami i instytucjami;
4) Reprezentowanie członków lub podopiecznych stowarzyszenia w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z ochroną praw pacjenta;
5) Pomoc prawa w inny sposób, ustalony wspólnie przez Strony.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane od dnia 3 lipca 2017 przez czas nieokreślony.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. min. jedna osoba świadcząca obsługę prawną posiada tytuł zawodowy magistra prawa oraz prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.
2) posiada wiedzę z zakresu ochrony praw pacjenta tj. w okresie 3 lat poprzedzających datę publikacji niniejszego ogłoszenia przeprowadził co najmniej 5 szkoleń z zakresu praw pacjenta dla pacjentów lub świadczeniodawców,
3) sporządził w okresie 3 lat poprzedzających datę publikacji niniejszego ogłoszenia co najmniej 3 opinie do konsultacji publicznych projektów aktów prawnych z zakresu prawa medycznego na rzecz organizacji pacjentów,
Brak spełnienia co najmniej jednego z ww. warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego uważa się za odrzuconą.
Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale VI niniejszego zapytania ofertowego według kryterium: spełnia – nie spełnia.

VI. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) Wykaz osób, które będą świadczyły usługę;
2) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
3) Wykaz przeprowadzonych szkoleń;
4) Wykaz publikacji;

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I WAGA PUNKTOWA
Dokonując wyboru oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium Liczba Punktów
Ilość przeprowadzonych szkoleń na rzecz pacjentów lub świadczeniodawców (łącznie 50 punktów)
do 5 szkoleń – 0 punktów
6-10 szkoleń -25 punktów,
11-21 szkoleń – po 2,5 punktu za każde przeprowadzone szkolenie
Ilość sporządzonych opinii do konsultacji publicznych projektów aktów prawnych na rzecz organizacji pacjentów (łącznie 20 punktów)
do 3 opinii – 0 punktów
4- 10 opinii – 5 punktów
11-20 opinii – 10 punktów
powyżej 21 opinii – 20 punktów
udokumentowana publikacja z zakresu praw pacjenta (łącznie 30 punktów)
w formie podręcznika – 15 punktów
w formie opublikowanego artykułu – za każdy artykuł 2,5 punkta (łącznie nie więcej niż 30 punktów)

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie liczby punktów przyznanych w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i punktację. Maksymalna liczba punktów wynosi 100.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

VIII. ELEMENTY OFERTY I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta winna składać się z następujących dokumentów:
1. Wypełniony formularz oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1;
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2;
3. Wykaz osób, które będą świadczyły usługę, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3;
4. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
5. Wykaz przeprowadzonych szkoleń;
6. Wykaz publikacji,

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wszystkie strony oferty winny być zaparafowane, a oferta podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, w jakim upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub właściwego rejestru czy ewidencji, do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
Oferty należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub listownie pod następującym adresem Zamawiającego: ul. Lindleya 16; 02-013 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca do godziny 16.00.
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu Zamawiającego, nazwy i adresu Wykonawcy oraz numeru postępowania.

X. ODRZUCENIE OFERTY
Z postępowania zostanie wykluczona oferta Wykonawcy, który:
1) Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym;
2) Nie złożył lub mimo wezwanie nie uzupełnił wszystkich oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z pkt VI niniejszego zapytania ofertowego na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym;
3) Złożył ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
4) Złożył ofertę po terminie złożenia ofert.

XI. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu złożenia ofert stosując odpowiednio postanowienia niniejszego zapytania ofertowego dotyczące składania ofert, z tym zastrzeżeniem, że koperta winna być oznaczona dopiskiem „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”.

XII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
Ogłoszenie wyników postępowania zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.3majmysierazem.pl do dnia 3 lipca 2017r.

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie

XIV. ŚRODKI ODWOŁAWCZE
Zamawiający nie przewiduje możliwości odwołania od wykluczenia z udziału w postępowaniu, ani od odrzucenia oferty, ani od wyniku postępowania, ani od unieważnienia postępowania.

XV. POZOSTAŁE INFORMACJE
W sprawach związanych z postępowaniem Wykonawcy mogą kontaktować się z Zamawiającym pod numerem tel 502 387 971 oraz drogą elektroniczną pod adresem e-mail kontakt@3majmysierazem.pl
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do zapytania ofertowego