Działalność Stowarzyszenia “3majmy się razem”opiera się głównie na pracy członków stowarzyszenia – często osób, które od wielu lat chorują na zapalne choroby tkanki łącznej.

To właśnie oni wiedzą dobrze jakie są problemy młodych chorych i ich rodzin, jakie są potrzeby, czego brakuje i co jeszcze można zrobić.

Naszą pracę, działania Stowarzyszenia i cele, które sobie stawiamy wspiera wiele wspaniałych osób – nasi wolontariusze i sympatycy.

Nasze główne cele to:

* Integracja społeczna chorych na zapalne choroby tkanki łącznej.

* Stworzenie możliwości do wzajemnej wymiany doświadczeń, wsparcia i pomocy.

* Podnoszenie poziomu wiedzy o chorobie wśród samych chorych, ich bliskich oraz w środowisku społecznym.

* Wsparcie psychologiczne.

* Aktywizacja osób z zapalnymi chorobami tkanki łącznej.

* Stworzenie warunków rozwoju zainteresowań i talentów wśród młodych chorych, organizowanie czasu wolnego dzieciom, młodzieży, dorosłym (także przebywających w ośrodkach leczniczych).

* Wspólne pokonywanie ograniczeń formalnych i zwyczajowych stojących na drodze chorego do właściwego leczenia, ułatwienie przechodzenia po ukończeniu 18 lat od leczenia pediatrycznego do lecznictwa specjalistycznego dla dorosłych.

* Profilaktyka i usprawnianie.

* Pomoc w uzyskaniu informacji o regulacjach prawnych dotyczących osób chorych i niepełnosprawnych.

* Pokonywanie barier w dostępie do nauki oraz szerzenie wiedzy i umiejętności ułatwiających podjęcie pracy.

* Poprawa dostępu do badań, zabiegów, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych, niezbędnego sprzętu ortopedycznego.