STATUT
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODYCH
Z ZAPALNYMI CHOROBAMI TKANKI ŁĄCZNEJ
“3MAJMY SIĘ RAZEM”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 §1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej “3majmy się razem” w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwami skróconymi:

Stowarzyszenie “3majmy się razem”

– Stowarzyszenie Młodych “3majmy się razem”

– Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych “3majmy się razem”

 

W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą Polish Association of Young with Rheumatic Diseases (PAYRD).

 

 1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
 2. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy prawa polskiego oraz w oparciu o ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe dotyczące stowarzyszeń jako partnerów społecznych.
 3. Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieoznaczony i nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego

 

§.2.

 

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 3. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci z nazwą i adresem oraz pieczęci z logo i nazwą Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może posiadać hymn, logo, flagę, legitymację członkowską, odznakę członkowską i honorową.

§3.

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych o celach niezarobkowych.

§4.

 

 1. Stowarzyszenie może przystępować do organizacji międzynarodowych.
 2. Stowarzyszenie przyjmuje role organizacji parasolowej, której celem jest reprezentowanie interesów zrzeszonych Stowarzyszeń na arenie międzynarodowej w szczególności Unii Europejskiej.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć swoje biura i przedstawicielstwa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem kraju w którym prowadzi działalność.
 4. Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały Regionalne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem polskim na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
 5. Stowarzyszenie może tworzyć Zespoły stanowiące struktury pionowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działające zgodnie z obowiązującym prawem polskim na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania działania Stowarzyszenia oraz sposoby i formy ich realizacji.

 

 • §5.

 

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom chorującym od dzieciństwa i wczesnej młodości na zapalne choroby tkanki łącznej (dalej również „chorzy”) oraz ich rodzinom, a w szczególności reprezentowanie interesów i ochrona praw wobec organów władzy publicznej, oraz innych organizacji i instytucji krajowych oraz zagranicznych, w tym instytucji europejskich.

§6.

 

Do zadań Stowarzyszenia należą:

 

 1. Działania na rzecz zwiększenia dostępności do leczenia profilaktycznego, leczenia naprawczego i rehabilitacji.
 2. Działania na rzecz poszanowania praw pacjenta określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ratyfikowanych umowach międzynarodowych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta.
 3. Oddziaływanie na kształt polityki zdrowotnej państwa i ustawodawstwa w sektorze ochrony zdrowia, w tym polityki Unii Europejskiej.
 4. Podnoszenie poziomu wiedzy wśród samych chorych, ich rodziców, rodzeństwa i w szerszym środowisku chorego oraz w środowisku społecznym, w tym wśród społecznych reprezentantów rządu i samorządu, w szczególności na temat:
  1. chorób zapalnych tkanki łącznej,
  2. praw podstawowych jednostki w tym praw pacjenta,
  3. udziału organizacji pacjentów w dialogu społecznym na rzecz poprawy ochrony zdrowia,
  4. wpływu aktualnie tworzonych regulacji prawnych na sytuację prawną i faktyczną pacjentów.

Działania na rzecz walki z wykluczeniem społecznym w szczególności pokonywania barier w dostępie do nauki, pracy i wypoczynku.

§7.

 

Cele i zadania Stowarzyszenia są realizowane w ramach działalności pożytku publicznego na rzecz chorujących od dzieciństwa i wczesnej młodości na zapalne choroby tkanki łącznej oraz ich rodzin poprzez:

 

 1. 99.Z Budowanie pomiędzy członkami Stowarzyszenia sieci wymiany doświadczeń i wsparcia, wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z zapalnymi chorobami tkanki łącznej.
 2. 99.Z Zajmowanie stanowisk i wydawanie opinii w sprawach związanych z ochroną zdrowia.
 3. 99.Z Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami Stowarzyszenia.
 4. 99.Z Uczestniczenie w pracach zespołów: parlamentarnych, powołanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, powołanych przez Rzecznika Praw Pacjenta, powołanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, oraz organy samorządowe, a także innych zespołów powołanych w celu rozwiązywania problemów związanych z chorobami zapalnymi tkanki łącznej.
 5. 99.Z Współpracę z jednostkami uczestniczącymi w ochronie zdrowia, takimi jak: organy administracji publicznej i samorządowej, organizacje lekarskie, pielęgniarskie i aptekarskie, organizacje pracodawców ochrony zdrowia, politycy, media i inni strategiczni partnerzy.
 6. 99.Z Występowania przed sądami i Trybunałami w tym Unii Europejskiej a także organami administracji publicznej i Instytucjami Unii Europejskiej w sprawach objętych przedmiotem działania Stowarzyszenia.
 7. 99.Z Pomoc w pokonywaniu ograniczeń formalnych i zwyczajowych stojących na drodze chorego do właściwego leczenia, rehabilitacji, edukacji, podejmowania i wykonywania pracy zawodowej.
 8. 99.Z Udzielanie wsparcia psychologicznego.
 9. 10.Z.Organizację miejsc pracy w tym pracy chronionej.
 10. 99.Z Pomoc chorym na zapalne choroby tkanki łącznej w angażowaniu się w życie społeczno-kulturalne w tym rozwój zainteresowań i talentów wśród młodych z zapalnymi chorobami tkanki łącznej.
 11. 10.Z Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych na zapalne choroby tkanki łącznej w tym również tworzenie lub pomoc w tworzeniu placówek rehabilitacyjnych i oświatowo-wychowawczych dla osób z zapalnymi chorobami tkanki łącznej

 

Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz jego członków.

 §8.

 

 1. W celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w  następującym zakresie oznaczonym kodami PKD:

 

58.11    Wydawanie książek,

58.13    Wydawanie gazet,

58.14    Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

58.19     Pozostała działalność wydawnicza

59.11     Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – główna,

82.30.Z  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

73.20.Z  Badanie rynku i opinii publicznej,

72.19.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

72.20.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 

 1. Działalnością gospodarczą Stowarzyszenia kieruje Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Główny Stowarzyszenia do prowadzenia działalności gospodarczej może powołać Dyrektora, któremu zostanie udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dyrektor działa na podstawie wytycznych Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

 

 1. Działalność, o której mowa w ustępie 1, prowadzona jest wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności statutowej (pożytku publicznego).
 2. Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami), uzyskany w wyniku prowadzenia działalności, o której mowa w ustępie 1, przeznaczony jest wyłącznie realizację działalności pożytku publicznego.

§9.

 

 1. Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie swoich celów statutowych odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami).
 2. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego może być przeznaczany wyłącznie na wyłącznie prowadzenie działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia. .
 3. Stowarzyszenie może wystąpić o status organizacji pożytku publicznego na warunkach przewidzianych w ustawie, o której mowa w ust. 1.

ROZDZIAŁ III

 

Członkostwo.

 

 • §10.
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie posiada członków:

 

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych

 

 1. Korespondencja z członkiem może być prowadzona, a decyzje i uchwały mogą być dostarczane, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail, podany przez członka w ewidencji członków, za wyjątkiem uchwały o wykluczeniu o której mowa w § 15 ust. 3 i 4.

 §11.

 

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
 2. Członkami zwyczajnymi mogą być małoletni w wieku poniżej 16. roku życia za zgodą przedstawiciela ustawowego. Członek o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie posiada prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz prawa do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkami zwyczajnymi mogą być małoletni powyżej 16 roku życia. Członek o którym mowa w zdaniu poprzedzającym posiada prawo udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków, oraz korzysta z prawa wyborczego na zasadach określonych w niniejszym statucie.
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne deklarujące ustaloną w formie i rodzaju z Zarządem Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną służącą realizacji celów Stowarzyszenia.
 5. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które wniosły wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Uchwałę o nadaniu członkostwa zwyczajnego, wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 7. Uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Główne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na wniosek 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§12.

 1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia, uchwałą na pisemny wniosek zainteresowanego w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku.
 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nowoprzyjęty członek zwyczajny ma obowiązek w terminie 14 (czternastu) dni opłacić składkę członkowską za rok kalendarzowy, w którym nastąpiło przyjęcie w poczet członków. W przypadku zaniechania obowiązku opisanego w zdaniu poprzedzającym decyzja Zarządu Głównego Stowarzyszenia wygasa samoistnie.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Odwołanie przysługuje w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wnioskodawcy uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających. Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia przyjmuje uchwałę w tej sprawie na swym najbliższym posiedzeniu. Decyzja Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia jest ostateczna.

§13.

 

Członkowie zwyczajni mają:

 

 1. Prawo udziału w głosowaniu Głównego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 2. Bierne i czynne prawo wyborcze, na zasadach określonych w Statucie.
 3. Prawo korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia (np. kursy, szkolenia).
 4. Prawo korzystania z pomocy i wsparcia Stowarzyszenia we wszystkich sprawach leżących w kompetencjach Stowarzyszenia.
 5. Prawo korzystania ze sprzętu, urządzeń technicznych, sprzętu rehabilitacyjnego pozostawianych do dyspozycji członków na zasadach określonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 6. Prawo udziału w zebraniach, wykładach oraz innych formach edukacji organizowanych przez Stowarzyszenie.
 7. Prawo zgłaszania wniosków w zakresie działalności i funkcjonowania Stowarzyszenia.
 8. Prawo posiadania legitymacji Stowarzyszenia i używania emblematów, odznak Stowarzyszenia.
 9. Prawo korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

Członkowie wspierający mają:

 

 1. Prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem: prawa udziału w głosowaniu Głównego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz biernego i czynnego prawa wyborczego.
 2. Prawo uczestniczenia, na zaproszenie Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia , z głosem doradczym w posiedzeniach Władz Stowarzyszenia oraz mają prawo zgłaszania postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 3. Prawo uczestniczenia, na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu lub odpowiednio Rady Programowej, w pracach Zespołu oraz Rady Programowej.

 

Członkowie honorowi:

 

 1. Posiadają prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 2. Są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§14.

 

 1. Członkowie Stowarzyszenia są związani uchwałami podjętymi przez organy Stowarzyszenia w zakresie kompetencji Statutowych, co nie narusza zasady określonej w § 10 ust. 1.

 

 1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
 2. udziału w pracach stowarzyszenia oraz czynnego realizowania celów stowarzyszenia,
 3. dbania o dobre imię stowarzyszenia,
 4. przestrzegania statutu, kodeksu etyki stowarzyszenia oraz uchwał organów stowarzyszenia.
 5. przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia stowarzyszenia,
 6. przestrzegania solidarności organizacyjnej stowarzyszenia,
 7. regularnego opłacania składek.

 

 1. Członkowie wspierający są zobowiązani do:
 2. udziału w pracach stowarzyszenia oraz czynnego realizowania celów stowarzyszenia w zadeklarowanym przez siebie zakresie i formie,
 3. dbania o dobre imię stowarzyszenia,
 4. przestrzegania statutu, kodeksu etyki stowarzyszenia oraz uchwał organów stowarzyszenia,
 5. przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia stowarzyszenia,
 6. przestrzegania solidarności organizacyjnej stowarzyszenia.

 

 1. Członkowie honorowi są zobowiązani do:
 2. dbania o dobre imię stowarzyszenia,
 3. przestrzegania statutu, kodeksu etyki stowarzyszenia oraz uchwał organów stowarzyszenia,
 4. przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia stowarzyszenia,
 5. przestrzegania solidarności organizacyjnej stowarzyszenia.

§15.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. wystąpienia ze stowarzyszenia,
 3. likwidacji stowarzyszenia,
 4. podjęcia przez Zarząd Główny  Stowarzyszenia uchwały o wykluczeniu z powodu:
  1. działalności na szkodę Stowarzyszenia, lub
  2. uchylania się od wypełniania obowiązków statutowych, lub
 • uchylania się od obowiązku opłacania składek członkowskich przez okres 3 miesięcy od momentu wymagalności danej składki.
 1. śmierci członka będącego osobą fizyczną,
 2. rozwiązania lub likwidacji członka będącego osobą prawną.
 3. Deklarację wystąpienia członek może złożyć w dowolnym czasie, Prezesowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze skutkiem natychmiastowym. Opłacone składki członkowskie za bieżący rok nie podlegają zwrotowi.
 4. Wykluczenie członka następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podjętej w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Uchwała o wykluczeniu jest ważna, jeżeli została podjęta w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 5. Od uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia w sprawie wykluczenia przysługuje, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu, odwołanie do Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Uchwała o wykluczeniu jest ważna, jeżeli została podjęta w obecności co najmniej połowy liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Decyzja Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia rozstrzygająca w przedmiocie odwołania jest ostateczna.
 6. Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie w sprawie wykluczenia w terminie nieprzekraczalnym 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wpłynięcia odwołania.
 7. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Główną Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia – wykluczony zachowuje pełne prawa i obowiązki członkowskie.
 8. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ  IV

 

Organy stowarzyszenia.

 

 • §16.
 1. Organami Stowarzyszenia są:
 2. Główne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 4. Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
 5. Organami Oddziału są:
 6. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.
 7. Zarząd Oddziału.
 8. Komisja Rewizyjna Oddziału
 9. Kadencja wszystkich organów stowarzyszenia trwa 2 (dwa) lata i zaczyna się z chwilą ich powołania, a upływa z dniem odbycia Głównego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, a w przypadku organów Oddziałów kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału, z zastrzeżeniem § 29 ust. 2. Członkowie mogą być wybierani na 4 (cztery) kadencje następujące po sobie.
 10. Kandydat w wyborach do organów Stowarzyszenia i organów Oddziału musi mieć pełną zdolność do czynności prawnej.
 11. Wybory członków organów dokonywane są głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Głównego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia .
 12. W przypadku braku możliwości głosowania osobistego, Członkowie Stowarzyszenia mogą oddać głos w wyborach korespondencyjnie na zasadach określonych w ustępie 7 i 8 lub przez przedstawiciela na zasadach określonych w ustępie 9 .
 13. Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza się Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia w terminie nieprzekraczalnym 2 (dwóch) dni od daty otrzymania powiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Głównego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.
 14. Członek, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem Głównego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, pakiet wyborczy, który zawiera: kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, czystą kopertę zwrotną wraz z instrukcją głosowania. Głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i doręcza Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia w terminie na jeden dzień przed wyznaczonym terminem Głównego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych dostarczonych do Zarządu Głównego Stowarzyszenia wrzucane są do urny wyborczej. Głosy oddane w innym terminie lub formie niż opisany w niniejszym ustępie są nieważne.
 15. Członek Stowarzyszenia może również w przypadku braku możliwości głosowania osobistego oddać głos przez przedstawiciela któremu udzieli pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno w szczególności zawierać, dane osoby umocowanej poprzez określenie jej imienia, nazwiska adresu zamieszkania i numeru dowodu osobistego, wskazanie terminu i miejsca Głównego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego oraz rodzaj władz jakich ma dotyczyć wybór.

§17.

 

 1. Główne Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Główne Walne Zgromadzenia Członków mogą być:
  1. Sprawozdawczo – Programowe,
  2. Sprawozdawczo – Wyborcze,
 3. Główne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
  1. Sprawozdawczo – Programowe, raz do roku
  2. Sprawozdawczo – Wyborcze, raz na dwa lata
  3. Nadzwyczajne:
   1. z inicjatywy własnej Zarządu Głównego,
   2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 • na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia zwołując Główne Walne Zgromadzenie Członków powiadamia o jego terminie, miejscu i planowanym porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia:
 • w przypadku Sprawozdawczo – Programowego co najmniej na 14 (czternaście) dni przed planowanym terminem,
 • w przypadku Sprawozdawczo – Wyborczego co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed planowanym terminem,
 • w przypadku Nadzwyczajnego co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem, nie później jednak niż 1 (jeden) miesiąc od:
  1. podjęcia uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
  2. otrzymania wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 • otrzymania wniosku stosownej liczby członków w sprawie.
 1. Główne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia skutecznie prawnie obraduje jeśli uczestniczy co najmniej bezwzględna większość (co najmniej 50% +1) członków, z zastrzeżeniem wyjątków przyjętych w Statucie. W przypadku braku wymaganego kworum Zarząd Główny Stowarzyszenia może zwołać Główne Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie, bez konieczności powiadamiania określonego w ustępie 4, z zastrzeżeniem umieszczenia informacji o drugim terminie w siedzibie Stowarzyszenia. Uchwały podejmowane w drugim terminie zapadają bez względu na liczbę członków uczestniczących w zgromadzeniu.
 2. Każdemu członkowi stowarzyszenia uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.
 3. Główne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia wyraża swoją wolę w formie uchwał.

 §18.

 

 1. Do kompetencji Głównego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Programowego Członków Stowarzyszenia należą:
 2. określenie głównych kierunków działania i rozwoju stowarzyszenia,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu.
 4. uchwalenie regulaminu obrad Głównego Walnego Zgromadzenia Członków, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 5. udzielanie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia absolutorium na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia lub jego władze,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 11. podejmowanie uchwał w każdej wniesionej sprawie, która nie została zastrzeżona do kompetencji innych organów stowarzyszenia.

 

 1. Do kompetencji Głównego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia należą:
 2. wybór i odwołanie członków organów stowarzyszenia, z wyłączeniem zarządu oddziałów,
 3. określenie głównych kierunków działania i rozwoju stowarzyszenia,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu.
 5. uchwalenie regulaminu obrad Głównego Walnego Zgromadzenia Członków,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 7. udzielanie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia absolutorium na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 8. uchwalanie budżetu,
 9. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 11. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia lub jego organy,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w każdej wniesionej sprawie, która nie została zastrzeżona do kompetencji innych organów stowarzyszenia.
 14. Nadzwyczajne Główne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 15. Uchwały w sprawach:
 16. zmiany Statutu,
 17. odwołania Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
 18. odwołania członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia ,
 19. odwołania członków Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ,
 20. likwidacji Stowarzyszenia

 

podejmowane są większością 2/3 głosów przy obecności więcej niż połowy liczby członków Głównego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

 §19.

 

 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia liczy od 3 do 6 członków, wybieranych przez Główne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia doręczony Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem wyborów. Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie otrzymanych wniosków zleca przygotowanie kart do głosowania.
 2. Powołanie pierwszego Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywa się na Zebraniu Założycielskim.
 3. Członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby nie skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny Stowarzyszenia dokonuje spośród swego grona wyboru: Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika.
 5. Mandat Członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia wygasa w przypadku:
 6. złożenia rezygnacji, Prezesowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 7. śmierci,
 8. ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych,
 9. skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, z dniem uprawomocnienia wyroku skazującego,
 10. odwołania Członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia zgodnie z ustępem 6.
 11. Odwołanie Członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia następuje:
  1. w przypadku choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia,
  2. nienależytego pełnienia funkcji w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia,
  3. istotnego naruszenia postanowień statutu lub Kodeksu Etyki,
  4. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, a uniemożliwiających właściwe pełnienie funkcji w Zarządzie.
 12. W przypadku określonym w ust. 5 i 6 Zarząd Główny Stowarzyszenia uzupełnia skład powołując na stanowisko Członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia, tego kandydata który w ostatnich wyborach Zarządu Głównego Stowarzyszenia uzyskał kolejną najwyższą liczbę głosów.
 13. W przypadku braku zgody, kandydata o którym mowa w ust. 7, na objęcie stanowiska Członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia przysługuje prawo wyboru nowego członka spośród osób zaproponowanych przez Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub Członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 14. Liczba Członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia powołanych lub wybranych w sposób określony w ust. 7 i 8 nie może przekroczyć połowy liczby Członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 15. Na skutek braku uzyskania absolutorium Członkowie Zarządu Głównego tracą prawo do kandydowania w wyborach organów Stowarzyszenia na okres jednej kadencji.
 16. Pracami Zarządu Głównego Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Głównego
 17. Szczegółowe zasady działania i organizacji Zarządu Głównego Stowarzyszenia określa regulamin działania Zarządu Głównego Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na cztery miesiące.
 18. Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia zwołuje Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia, za wyjątkiem sytuacji, gdy posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia zwoływane jest na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 19. Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia mogą odbywać się w trybie obiegowym oraz przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 20. W posiedzeniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia, na zaproszenie Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia mogą uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Członkowie Rady Programowej lub Przewodniczący Zespołów. Do kompetencji Zarządu Głównego Stowarzyszenia należą:
 21. realizacja celów Stowarzyszenia.
 22. zarządzanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.
 23. wykonywanie uchwał Głównego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
 24. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 25. sporządzanie planów pracy i budżetu.
 26. uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
 27. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami zgodnie z przyjętą polityką gospodarczą i finansową Stowarzyszenia,
 28. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, w ramach zwykłego zarządu.
 29. podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania wzorów odznak, pieczęci, legitymacji stowarzyszenia i ich używania,
 30. zwoływanie Głównego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 31. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
 32. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających.
 33. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów nie mających osobowości prawnej.
 34. powoływanie i likwidacja Oddziałów mających osobowość prawną.
 35. uchwalanie regulaminów działania Oddziałów, w tym wzorcowych regulaminów działania ich Zarządów.
 36. uchwalanie regulaminów działania Zespołów Stowarzyszenia.
 37. uchwalanie regulaminu działania Rady Programowej Stowarzyszenia.
 38. sprawowanie ogólnego nadzoru nad Oddziałami,
 39. podejmowanie uchwały o przynależności Stowarzyszenia do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 40. powołanie i rozwiązywanie Zespołów Stowarzyszenia.
 41. powoływanie Przewodniczącego i Zastępcę przewodniczącego Zespołów Stowarzyszenia.

 

 1. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, chyba że statut stanowi inaczej. Na wniosek jednego z członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia głosowanie może zostać utajnione pod warunkiem, że wszyscy członkowie biorący udział w posiedzeniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia wyrażą na to zgodę.

§20.

 

 1. Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontrolnym Stowarzyszenia
 2. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 4 członków, wybieranych przez Główne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia doręczony Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem wyborów. Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie otrzymanych wniosków zleca przygotowanie kart do głosowania.
 3. Powołanie pierwszej Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywa się na Zebraniu Założycielskim.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia ani Zarządów Oddziałów, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 5. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby nie skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Na pierwszym posiedzeniu Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia dokonuje spośród swego grona wyboru: Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza.
 7. Mandat Członka Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wygasa w przypadku:
 8. złożenia rezygnacji, Przewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. śmierci.
 10. ograniczenia zdolności do czynności prawnych.
 11. skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, z dniem uprawomocnienia wyroku skazującego.
 12. odwołania członka Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgodnie z ustępem 8.
 13. Odwołanie Członka Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia następuje:
  1. w przypadku choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.
  2. nienależytego pełnienia funkcji w Członka Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  3. istotnego naruszenia postanowień statutu lub Kodeksu Etyki.
  4. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, a uniemożliwiających właściwe pełnienie funkcji w Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 14. W przypadku określonym w ust. 7 i 8 Główna Komisja Rewizyjna uzupełnia skład powołując na stanowisko Członka Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, tego kandydata który w ostatnich wyborach Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia uzyskał kolejną najwyższą liczbę głosów.
 15. W przypadku braku zgody, kandydata o którym mowa w ust. 9, na objęcie stanowiska Członka Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przysługuje prawo wyboru nowego członka spośród osób zaproponowanych przez Przewodniczącego lub Członków Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Uchwałę w tej sprawie podejmowana jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 16. Liczba Członków Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia powołanych lub wybranych w sposób określony w ust. 9 i 10 nie może przekroczyć połowy liczby Członków Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia..
 17. Szczegółowe zasady działania i organizacji Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia określa regulamin działania Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 18. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
 19. przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności i legalności oraz kontrola działalności wszystkich organów Związku oraz organów Oddziału pod względem zgodności ze statutem i uchwałami Głównego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 20. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
 21. składanie na posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia wniosków i opinii dotyczących projektu planów i budżetu.
 22. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 23. reprezentowanie Stowarzyszenia wobec Prezesa i Członków Zarządu w umowach pomiędzy Prezesem Zarządu Stowarzyszenia a Stowarzyszeniem, lub Członkami Zarządu Stowarzyszenia a Stowarzyszeniem.
 24. występowanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
 25. składanie na posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia wniosków i opinii dotyczących projektu planów i budżetu
 26. występowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Głównego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
 27. prawo zwołania zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
 28. składanie wniosków o udzielenie absolutorium organom Stowarzyszenia,
 29. składanie sprawozdań działalności Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na Głównym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia,
 30. uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i wprowadzanie zmian w jego zapisach.
 31. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 32. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, chyba że statut stanowi inaczej. Na wniosek jednego z członków Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia głosowanie może zostać utajnione pod warunkiem, że wszyscy członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia biorący udział w posiedzeniu wyrażą na to zgodę.

 

ROZDZIAŁ  V

 

Oddziały stowarzyszenia

 

 • §21.

 

 1. Członkowie Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 7 mają prawo wystąpić do Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskiem o powołanie Oddziału. Oddział może powstać wyłącznie w innej miejscowości aniżeli siedziba Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały powołuje Oddział i określa jego zasięg terytorialny.
 3. Oddziały Stowarzyszenia mogą uzyskać osobowość prawną w drodze uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia na zasadach określonych w § 22.
 4. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadające osobowości prawnej podlegają całkowicie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.
 5. W Oddziale nie posiadającym osobowości prawnej Zarząd Główny Stowarzyszenia sprawuje władzę za pośrednictwem Zarządu Oddziału liczącego od 3 do 5 członków.
 6. Zarząd Oddziału, nie posiadającego osobowości prawnej, jest wybierany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia na 4 letnią kadencję. Powołanie Członka Zarządu może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 1/5 aktualnej liczby Członków Oddziału. Wniosek musi zawierać wskazanie kandydata/kandydatów na Członka/Członków Zarządu Oddziału wraz z uzasadnieniem. Głosowanie w przedmiocie powołania nowego Członka Zarządu Oddziału jest tajne i zapada zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 7. Zarząd Oddziału nie posiadającego osobowości prawnej podejmuje decyzje wyłącznie w zakresie zwykłego zarządu oraz w celu wykonania uchwał Głównego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na podstawie udzielonego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia pełnomocnictwa.

§22.

 

 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia wydaje uchwałę o nadaniu Oddziałowi osobowości prawnej, na wniosek Zarządu Oddziału, po spełnieniu przez Oddział warunków określonych w dalszych przepisach niniejszego paragrafu. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w obecności wszystkich Członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Oddziału może wystąpić z wnioskiem o nadanie osobowości prawnej po upływie 3 (trzech) lat od powołaniu Oddziału, jeśli spełnienia następujące warunki:
 3. Oddział liczy co najmniej 50 członków.
 4. Oddział wykaże zdolność do samodzielnego utrzymania kosztu swojej działalności.

Zarząd Oddziału podejmuje decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o nadanie osobowości prawnej w drodze uchwały w głosowaniu tajnym większością 2/3  głosów w obecności wszystkich Członków Zarządu Oddziału.

 §23

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:
 3. Wybór i odwołanie członków organów Oddziałów.

 

 1. Ustalanie ogólnych kierunków działalności oddziału w zakresie zgodnym ze statutem oraz uchwałami Głównego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
 2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności i ocena działalności władz oddziału,
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału za okres kadencji.
 4. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji organów stowarzyszenia ani innych organów oddziału.

Uchwały w sprawach:

 1. odwołania Prezesa Zarządu Oddziału,
 2. odwołania członków Zarządu Oddziału,
 3. wniosku do Zarządu Głównego o likwidację Oddziału.

 

podejmowane są większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków .

§24

 

 1. Zarząd Oddziału posiadającego osobowość prawną składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału. Przepisy § 16 ust. 4 -9 Statutu stosuje się odpowiednio.
 2. Przepisy § 19 Statutu z wyłączeniem ust. 15 stosuje się odpowiednio.
 3. Zarząd Oddziału posiadającego osobowość prawną jest uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Oddziału posiadającego osobowość prawną. Oświadczenia woli w imieniu Oddziału posiadającego osobowość prawną składa Prezes, Wiceprezes lub inny Członek Zarządu Oddziału działający samodzielnie. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do ważności czynności wymagana jest zgoda Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 4. Do zawierania w imieniu Oddziału posiadającego osobowość prawną umów z członkami Zarządu Oddziału posiadającego osobowość prawną (umów pomiędzy Prezesem Zarządu Oddziału a Oddziałem lub Członkami Zarządu Oddziału a Oddziałem) uprawniony ]m do reprezentowania Oddziału jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
 5. Do kompetencji Zarządu Oddziału posiadającego osobowość należy:
 6. Realizacja celów Stowarzyszenia i Oddziału.
 7. Wykonywanie uchwał Głównego Walnego Zgromadzenia Członków i Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału,
 8. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 9. Sporządzanie planów pracy i budżetu Oddziału.
 10. Powoływanie dla realizacji konkretnych zadań komisji i sekcji, ich rozwiązywanie i nadzorowanie ich działalności.
 11. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału i dysponowanie jego funduszami zgodnie z przyjętą polityką gospodarczą i finansową Stowarzyszenia,
 12. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.
 13. Składanie sprawozdań z działalności Oddziału.
 14. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału posiadającego osobowość prawną. Przepisy § 16 ust. 4 -9 Statutu stosuje się odpowiednio.
 15. Przepisy § 20 Statutu z wyłączeniem ust. 13 stosuje się odpowiednio.
 16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału posiadającego osobowość należy:

 

 

 1. przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności i legalności oraz kontrola działalności wszystkich organów Oddziału pod względem zgodności ze statutem i uchwałami Głównego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.
 2. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
 3. składanie na posiedzeniach Zarządu Oddziału wniosków i opinii dotyczących projektu planów i budżetu.
 4. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Oddziału.
 5. reprezentowanie Oddziału wobec Prezesa i Członków Zarządu Oddziału w umowach pomiędzy Prezesem Zarządu Oddziału a Oddziałem, lub Członkami Zarządu Oddziału a Oddziałem.
 6. występowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału,
 7. prawo zwołania zebrania Zarządu Oddziału,
 8. składanie wniosków o udzielenie absolutorium organom Oddziału,
 9. składanie sprawozdań działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału,
 10. uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej Oddziału i wprowadzanie zmian w jego zapisach.

 

 ROZDZIAŁ  VI

 

Zespoły stowarzyszenia

 

 • §25.

 

 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia na wniosek 15 członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o stworzeniu Zespołu i nadaje nazwę Zespołu, zachowując jako jeden z członów nazwy słowo „Zespół do spraw”.
 2. Zespół skupia członków:
 3. cierpiących na choroby zapalne tkanki łącznej o tym samym rozpoznaniu.
 4. rodziców dzieci cierpiących na choroby zapalne tkanki łącznej.
 5. Zespół nie ma osobowości prawnej i w pełni podlega Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.
 6. Zarząd Główny Stowarzyszenia na wniosek Członków Zespołu powołuje Radę Zespołu składającą się z 5 członków. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 7. Na pierwszym posiedzeniu Rada Zespołu dokonuje spośród swego grona wyboru: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego.
 8. Członkowie Rady Zespołu uczestniczą, na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 9. Członkowie Rady wszystkich powołanych Zespołu i tworzą Radę Programową Stowarzyszenia.
 10. Zasady działania Zespołu określa Regulamin Zespołu Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ  VI

 

Rada Programowa Stowarzyszenia.

 • §26.

 

 1. Rada Programowa Stowarzyszenia jest organem doradczym zrzeszającym od 5 do 35 członków.
 2. Rada Programowa składa się z Członków Rad wszystkich Zespołów.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Rada Programowa dokonuje spośród swego grona wyboru: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego Rady Programowej.
 4. Zasady działania Rady Programowej określa Regulamin Rady Programowej.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Majątek i fundusze

 

 • §27.

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa oraz fundusze tj. aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych.
 2. Na majątek Stowarzyszenia składa się majątek zgromadzony do dnia uzyskania przez Oddziały osobowości prawnej oraz nabyty na rzecz Stowarzyszenia po tej dacie.
 3. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia, w tym majątku Oddziałów, podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 5. W przypadku rozwiązania lub likwidacji oddziału o przeznaczeniu jego majątku decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia..
 6. Majątek Stowarzyszenia pochodzi: ze składek członkowskich, dochodów z działalności własnej, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, darowizn, spadków, zapisów, dotacji i ofiarności publicznej
 7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes, Wiceprezes lub inny Członek Zarządu Głównego działający samodzielnie. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do ważności czynności wymagana jest zgoda Głównej Komisji Rewizyjnej.
 9. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składać może również pełnomocnik pisemnie upoważniony przez Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 10. Stowarzyszenie nie może:
 11. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
 12. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 13. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 14. dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 15. Stowarzyszenie nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w 12.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Likwidacja stowarzyszenia, postanowienia końcowe.

 

 • §28.

 

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje wymaga uchwały Głównego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Głównego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wyłączenie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Głównego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia  .
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Główne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Postanowienia końcowe

 

 • §29.
 1. Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
 2. Kadencja władz wybranych na Zebraniu Założycielskim trwa 4 lata.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 4. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia przez Sąd Rejestrowy.

 

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2018 roku.