Stowarzyszenie „3majmy się razem”, z siedzibą w Warszawie przy u. Lindleya 16 jako Administrator Danych Osobowych informuje o celach, sposobach i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgodnie z art. 13 RODO oraz z partykularną zasadą szacunku dla prywatności opisujemy, jakie Twoje dane przetwarzamy, jakie podstawy prawne przetwarzania wykorzystujemy, jak długo przechowujemy Twoje dane oraz czy i komu je udostępniamy. Celem zapoznania się z polityką prywatności zapraszamy na stronę https://3majmysierazem.pl/strona-glowna/

Sposoby przetwarzania danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe przechowujemy w formie papierowej i  elektronicznej, w zamykanych szafach, na serwerze, a także w komputerach. Zarówno dane w formie papierowej, jak i dane cyfrowe są przez nas odpowiednio zabezpieczane zgodnie z RODO, rozporządzeniami krajowymi o zachowaniu bezpieczeństwa informacji oraz normami z rodziny ISO 27001.

Podmioty, które do realizacji usług potrzebują przetwarzać administrowane przez nas dane osobowe są na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zobowiązane do wprowadzenia ochrony co najmniej równej tej, którą sami wprowadziliśmy.

Cele i zasady przetwarzania danych osobowych

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej lub za pomocą komunikatorów internetowych:

Przetwarzamy Twój adres korespondencyjny / adres e-mail / identyfikator w komunikatorze internetowym w celu odpowiedzi na list lub wiadomość elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f). Dane są usuwane po zakończeniu korespondencji lub zamknięciu sprawy, której dotyczyła korespondencja.

Jeśli jesteś subskrybentką/-em naszego newslettera:

Przetwarzamy Twój adres e-mail oraz imię i nazwisko podane przez Ciebie podczas zapisu do subskybcji. Jest to niezbędne, abyśmy mogli wysyłać Ci nasz newsletter. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f). Dane będą usuwane po otrzymaniu od Ciebie sprzeciwu na adres e-mail: kontakt@3majmysierazem.pl

Jeśli jesteś klientką/-em naszego sklepu:

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe, które Cię dotyczą tj. : imię i nazwisko, adres do wysyłki, konto bankowe, telefon komórkowy, adres mailowy. Celem przetwarzania jest realizacja sprzedaży oraz wysyłki zakupionych towarów. Dane przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO, tj. umowa pomiędzy stronami. Są one udostępniane m.in. biuru księgowemu i przechowywane przez okres wymagany prawem, tj. 5 lat po zakończeniu roku, w którym nastąpiła sprzedaż.

Jeśli jesteś naszą/ym beneficjentką/-entem:

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe, które Cię dotyczą tj. : imię i nazwisko, nr telefonu, adres email. Celem przetwarzania jest: realizacja projektów mających na celu udzielenie pomocy i wsparcia; cele kontrolne przez uprawnione podmioty. Dane przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit.e RODO, czyli realizacja zadania publicznego oraz art.6 ust.1 lit.f RODO, tj. uzasadniony interes administratora. Twoje dane udostępniamy procesorom realizującym projekty oraz organom upoważnionym z mocy prawa.

Dane wrażliwe przetwarzamy na podstawie art.9 ust.2 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą).

Twoje dane przechowujemy przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym zakończył się projekt, z uwagi na obowiązki rozliczeniowo-kontrolne. Jeżeli dostarczyła nam Pani/ Pan darowiznę to dane będą przechowywane do momentu zamknięcia ksiąg rachunkowych i rozliczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie magazynu w danym roku obrotowym.

Jeśli przekazujesz nam darowiznę:

Możesz wspierać Stowarzyszenie „3majmy się razem” finansowo, przekazując darowizny  przelewem na rachunek bankowy  48 1940 1076 3052 7306 0000 0000, W tytule przelewu prosimy wpisać: Darowizna

W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.b RODO, czyli umowa pomiędzy stronami oraz art 6 ust.1 lit.c RODO, tj. realizacja obowiązku prawnego.

Dane otrzymane w przelewie możemy wykorzystywać do wysyłki podziękowań za wpłatę. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywania podziękowań, wyślij nam sprzeciw na adres

kontakt@3majmysierazem.pl

Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odnotowaliśmy ostatnią wpłatę.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadasz prawo do:

  • żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jeśli nie życzysz sobie, abyśmy przetwarzały Twoje dane na postawie uzasadnionego interesu,
  • w razie uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem prawa – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje

  • Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji poszczególnych działań Stowarzyszenia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z tych działań.
  • Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.