Celem naszej publikacji jest analiza społeczno-zawodowych uwarunkowań funkcjonowania osób z chorobami reumatycznymi w Polsce. Jest ona oparta o badanie ankietowe, przeprowadzone na próbie 338 respondentów – osób dotkniętych chorobami reumatycznymi. Założeniem badawczym było poznanie doświadczeń, opinii i rekomendacji od osób, które są poprzez swoje codzienne zmagania z chorobą najbardziej kompetentni do diagnozowania deficytów i wskazywania ewentualnych obszarów, których zmiana przyniesie realną – a nie tylko teoretyczną poprawę. Ochrona chorych reumatycznie przed zawodowym i społecznym wykluczeniem leży w szeroko pojętym publicznym interesie.

Przeprowadzone badania miały na celu identyfikację poziomu aktywności społeczno-zawodowej osób z chorobami reumatologicznymi oraz poznanie najważniejszych barier, które ją utrudniają. Istotną część prowadzonych analiz stanowiła też próba odpowiedzi na pytanie o praktyczny wymiar funkcjonowania opieki zdrowotnej w obszarze chorób reumatycznych oraz ocena skuteczności terapii biologicznych i ich dostępności dla pacjentów w Polsce. Prowadząc szczegółowe analizy zebranego materiału badawczego przyświecał nam jeden podstawowy cel – uzyskanie konkretnych wniosków i wyłonienie pomysłów czy rekomendacji, które w realny sposób mogą pomóc w społecznej i zawodowej inkluzji osób chorych. Tym bardziej, że – jak wskazują inne badania – osoby przewlekle chore po wyjściu z rynku pracy mają niezwykle poważne trudności, by na niego powrócić.

Pobierz Raport “Aktywność społeczno-zawodowa osób z chorobami reumatologicznymi”

 Raport Aktywność społeczno-zawodowa osób z chorobami reumatologicznymi